Грунти

Показники, що вимірюються:

 • рН, окисно-відновний потенціал, електропровідність, сумарний вміст розчинених солей, утримання вологи, вміст сухої речовини та води, масова частка води, обмінна кислотність, щільність сухого ґрунту, діаметр, фракційний склад повітряно-сухої проби (розмір частинок);

 • вміст вуглецю загального, органічного фосфору, карбонатів, сульфатів;

 • вміст онів F-, NO3-, NH4+, Cl-, CO32-, HCO3-;

 • вміст металів та важких металів: Fe, Ba, Al, Ca, Mg, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Sr, Ti, Sc, V, Sb, Ag, As, Sn, Se, W;

 • вміст рухомих форм заліза, обмінних та увібраних Na, K, Ca, Mg;

 • вміст загального азоту, нітратного азоту, амонійного азоту та загального розчинного азоту; вміст нітратів, нітритів,

 • вміст хлорорганічних, фосфорорганічних пестицидів та поліхлорбіфенілів; симтриазинових гербіцидів, летких ароматичних та галогенвуглеводнів окремих еферів; вміст оливи;

 

 

Водне середовище

Показники, що вимірюються:

 • Фізико-хімічні показники: запах, смак, кольоровість, рН, каламутність, прозорість, вміст розчиненого кисню, БСК, ХСК (окиснюваність перманганатна, дихроматна), жорсткість загальна, мінералізація, сухий залишок, завислі речовини, електропровідність, загальна мінералізація, лужність (загальна, гідроксидна, гідрокарбонатна, карбонатна), кислотність, сумарний вміст кальцію та магнію, окиснювально-відновлювальний потенціал Eh;

 • Азот загальний, амонійний, азот нітратів, азот нітритів;

 • Фосфат-іон (ортофосфати, фосфор загальний, фосфати);

 • NH3, NH4+, HCO3-, NO3-, NO2-, F-, Cl-, H2S, SiO2, SO42-,

 • Вміст Al, Fe (II), Fe (III), Fe заг, Na, K, Li, Са, Mg, Zn, Cr, Sr, Sb, Ag, As, Se, Ba, Cd, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, Pb, Se, Ti, V, W, Mo;

 • Цианіди;

 • Фталати;

 • Високолеткі галогеновані вуглеводні;

 • Аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини (АСПАР), вуглеводні неполярні (нафтопродукти);

 • Хлорорганічні пестициди, феноли (загальні та леткі), формальдегід, хлорорганічні інсектициди, поліхлоровані біфеніли та хлорбенхоли, насичені органічні кислоти.

 

Атмосферне повітря.

Показники, що вимірюються:

Вміст наступних забруднюючих речовин (мг/м3) аміак, азоту діоксид, азоту оксид, ангідрид сірчистий, водень фтористий, хлор, водень хлористий, марганець, хром, цинк, водень ціаністий, завислі речовини, діоксид сірки, сірководень, сірчана кислота, фенол, формальдегід, метилмеркаптан, вуглецю оксид, фтористі сполуки, кислота оцтова та інші,

Параметри стану навколишнього середовища:

Температура, ºС

Відносна вологість, %

Атмосферний тиск кПа, Швидкість руху повітря, м/с;

 

Викиди пересувних джерел забруднення

Показники, що вимірюються: вміст вуглецю оксиду, вуглеводнів, частота обертання колінчастого вала, вміст кисню, температура моторної оливи або охолодної рідини.

 

Стаціонарні джерела викидів.

Відбір проб виконується відповідно до вимог КНД 211.2.3.063-98 "Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція".

Показники, що вимірюються: масова концентрація (мг/м3) в організованих викидах стаціонарних джерел всіх забруднюючих речовин вказаних у наказі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та методик виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання і наведених у «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», а саме

 • Викиди суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, 

 • Викиди забруднюючих речовин, визначених як канцерогенні речовини (бенз(а)пірен, акрилонітрил, бензол, 1,3-бутадієн, вінілхлорид, кадмій та його сполуки, ртуть та її сполуки, кобальт і його сполуки, нікель і його сполуки, свинець і його сполуки, хром і його сполуки, ціаніди, мідь та її сполуки, манган і його сполуки, ванадій та його сполуки та інші) 

 • Викиди пароподібних та газоподібних неорганічних сполук (діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксид вуглецю, фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки, сірководень, пароподібні та газоподібні сполуки хлору та інші). 

 • Викиди забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук (акролеїн, ацетальдегід, кислота акрилова, фенол, формальдегід, вінілацетат, кислота оцтова, ксилол, ацетон, етилацетат, дифеніл, фурфурол, толуени, циклогексанон, етилбензол, та інші)

Шум, вібрація

Показники, що вимірюються:

Загальна вібрація, дБ

Рівень вібрації

Локальна вібрація, дБ

Рівень вібрації,

Рівень звукового тиску в октавних смугаг частот, дБ

Еквівалентний рівень шуму, дБ

Максимальний рівень шуму, дБ

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»